© تمام حقوق متعلق به ایده فرم است.

 

اجراى پروژه شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

این پروژه در 5 طبقه واقع در جردن به مدت 1 ماه اجرا گردید و شامل اجرای مبلمان اداری مطابق طرح درخواستی بود مساحت پروژه در حدود 2000 مترمربع بود شامل دو طبقه کارمندی و ارشناسی، یک طبقه معاونتی ، یک طبقه مبلمان ریاست و یک طبقه میز کنفرانس جهت گردهمایی ها اجرا گردید.